Algemene voorwaarden

ALGEMENE VOORWAARDEN HET PLUISHUIS

Door het maken van een afspraak met Het Pluishuis (voor opvang en/of trimmen) gaat u automatisch akkoord met de voorwaarden.

 

Artikel 1 - Definities

1.1. Opdrachtnemer: De naar Nederlands recht opgerichte trimsalon en opvang, ingeschreven bij de kamer van koophandel en geregistreerd in het handelsregister. Hierna te noemen Het Pluishuis.

1.2. Opdrachtgever: de natuurlijke persoon, niet handelend in de uitoefening van een beroep of bedrijf, met wie Het Pluishuis een overeenkomst heeft gesloten.

1.3. Overeenkomst: iedere tussen Het Pluishuis en de opdrachtgever, zowel mondeling als schriftelijk, tot stand gekomen overeenkomst, waarmee Het Pluishuis zich verbindt tot het trimmen en/of opvangen van het huisdier van de opdrachtgever.

1.4. Huisdier: het dier waarvoor de overeenkomst wordt afgesloten.

 

Artikel 2 – Toepasselijkheid en totstandkoming

2.1. Deze algemene voorwaarden zijn bij uitsluiting van enige andere algemene voorwaarden van toepassing op alle rechtsverhoudingen (toekomstige daaronder begrepen) tussen Het Pluishuis en de opdrachtgever.

2.2. Deze algemene voorwaarden zijn tevens bedongen ten behoeve van de bij de uitvoering van de opdracht betrokken personen.

2.3. De overeenkomst wordt aangegaan voor onbepaalde tijd, tenzij uit de inhoud, aard of strekking van de verleende opdracht voortvloeit dat deze voor een bepaalde tijd is aangegaan.

 

Artikel 3 – Aanvaarding en uitvoering overeenkomst

3.1. Alle opdrachten worden geacht uitsluitend te zijn gegeven aan en worden uitsluitend aanvaard door of namens Het Pluishuis. De werking van artikel 7:404 en 7:407 lid 2 BW wordt uitdrukkelijk uitgesloten.

3.2. Onverminderd het overigens in de wet bepaalde kan Het Pluishuis de overeenkomst ten allen tijde door opzegging doen eindigen, mits dat gebeurt met inachtneming van een, gelet op de omstandigheden, redelijke termijn.

3.3. De opdrachtgever is bij beëindiging van de overeenkomst verplicht de vergoeding te betalen voor de tot het moment van beëindiging verrichte werkzaamheden.

3.4. Het Pluishuis voert opdrachten uitsluitend uit ten behoeve van de opdrachtgever. Derden kunnen hieraan geen rechten ontlenen.

3.5. Tenzij in de overeenkomst uitdrukkelijk anders is bepaald, betreffen de werkzaamheden van Het Pluishuis een inspanningsverbintenis. Het Pluishuis geeft derhalve geen garantie omtrent het bereiken van het beoogde resultaat.

3.6. Het Pluishuis zal de overeenkomst naar beste inzicht en vermogen en overeenkomstig de eisen van goed vakmanschap uitvoeren.

3.7. Voor zover de opdrachtgever en Het Pluishuis in de overeenkomst of tijdens de uitvoering van de overeenkomst, termijnen zijn overeengekomen waarbinnen de werkzaamheden dienen te worden verricht, zijn deze termijnen altijd indicatief. Overschrijding daarvan zal nimmer een tekortkoming in de nakoming van de verplichting van Het Pluishuis opleveren, derhalve opdrachtgever niet het recht geven om schadevergoeding en/of ontbinding van de overeenkomst te vorderen. Bij overschrijding van een termijn dient opdrachtgever Het Pluishuis daarom schriftelijk in gebreke te stellen. Het Pluishuis dient daarbij een redelijke termijn te worden geboden om alsnog uitvoering te geven aan de overeenkomst.

3.8. Opdrachtgever dient op tijd te komen, in verband met de voor het huisdier gereserveerde tijd. Overeenkomsten welke niet, of niet geheel, kunnen worden uitgevoerd omdat opdrachtgever te laat is verschenen, kunnen geen wanprestatie zijdens Het Pluishuis opleveren.

3.9. In het geval dat het huisdier tijdens de uitvoering van de overeenkomst directe (medische) hulp nodig heeft, is Het Pluishuis bevoegd een dierenarts in te schakelen. Alle door Het Pluishuis, in dit kader te maken kosten, komen voor rekening van opdrachtgever.

 

Artikel 4 – De te verstrekken informatie en meerwerk/wijzigingen

4.1. Opdrachtgever draagt er zorg voor dat alle informatie, waarvan Het Pluishuis aangeeft dat deze noodzakelijk is of waarvan opdrachtgever redelijkerwijs behoort te begrijpen dat deze nodig is voor het uitvoeren van de overeenkomst, tijdig en in ieder geval uiterlijk bij het afleveren van het huisdier, aan Het Pluishuis wordt verstrekt. Indien deze gegevens niet tijdig zijn verstrekt behoudt Het Pluishuis zich het recht voor de uitvoering van de overeenkomst op te schorten.

4.2. Indien tijdens de uitvoering van de overeenkomst blijkt dat het voor een behoorlijke afronding daarvan noodzakelijk is om af te wijken van hetgeen waartoe door de opdrachtgever opdracht is gegeven, bijvoorbeeld omdat gezondheidsbelangen van het huisdier naar het oordeel van Het Pluishuis zulks vorderen, is Het Pluishuis gerechtigd daartoe over te gaan zonder toestemming van de opdrachtgever.

4.3. In geval van door de opdrachtgever gewenste toevoegingen of veranderingen in het overeengekomene, komen de hiermee in verband staande extra kosten voor rekening van de opdrachtgever. Het Pluishuis zal de opdrachtgever tijdig informeren over de noodzaak deze kosten door te berekenen, tenzij de opdrachtgever deze noodzaak uit zichzelf had moeten begrijpen.

4.4. Indien na het sluiten van de overeenkomst kostprijsverhogende omstandigheden ontstaan of aan het licht komen, welke op grond van door hem onjuist verstrekte gegevens, toegerekend kunnen worden aan de opdrachtgever, komen de extra kosten voor zijn rekening, tenzij Het Pluishuis de onjuistheid van de door de opdrachtgever verstrekte gegevens, vóór vaststelling van de prijs had behoren te ontdekken. Het Pluishuis zal de opdrachtgever tijdig informeren over de noodzaak deze kosten door te berekenen.

4.5. Zonder daarmee in gebreke te komen, kan de ondernemer een verzoek tot wijziging van de overeenkomst weigeren indien nakoming van de gewijzigde overeenkomst in redelijkheid niet van hem kan worden gevergd.

4.6. Overeenkomsten die strekken tot meerwerk vinden, behoudens het bepaalde in het overige van dit artikel, plaats in overleg en worden zoveel mogelijk schriftelijk vastgelegd.

 

Artikel 5 – Prijzen en betalingscondities

5.1. Tenzij uitdrukkelijk anders is vermeld, betreffen alle door Het Pluishuis vermelde prijzen richtprijzen. Het Pluishuis is, zonder daartoe in overleg te treden met de opdrachtgever, gerechtigd de door de opdrachtgever te betalen prijs met ten hoogste 10% van de richtprijs te overschrijden en aan de opdrachtgever door te berekenen indien dat in verband met de bestede tijd en/of het gebruik van voor de opdracht benodigde middelen gerechtvaardigd is.

5.2. Tenzij uitdrukkelijk anders is overeengekomen, is de opdrachtgever de overeengekomen prijs middels contante betaling of overboeking verschuldigd, op het moment dat Het Pluishuis de trimbehandeling van het huisdier heeft beëindigd.

5.3. Nadat een reservering voor vakantieopvang is gedaan en dus de overeenkomst voor opvang tot stand is gekomen, is de opdrachtgever verplicht binnen 14 dagen de volledige totaalsom te betalen.

5.4. Nadat de opdrachtgever de volledige totaalsom heeft voldaan, wordt de reservering van de vakantieopvang omgezet in een definitieve boeking. De opdrachtgever wordt hiervan schriftelijk op de hoogte gesteld.

5.5. Indien tijdige betaling achterwege blijft, heeft Het Pluishuis het recht de reservering te annuleren. De opdrachtgever wordt hiervan schriftelijk op de hoogte gesteld.

5.6. Indien tijdige betaling achterwege blijft, treedt het verzuim van de opdrachtgever van rechtswege in. Vanaf de dag dat het verzuim intreedt, is de opdrachtgever de dan wettelijke rente verschuldigd. De wettelijke rente wordt berekend tot en met de dag dat de openstaande bedragen volledig zijn voldaan.

5.7. Alle redelijke kosten ter verkrijging van door de opdrachtgever verschuldigde bedragen komen voor zijn rekening.

5.8. Het vervroegd afhalen van het huisdier geeft geen recht op gedeeltelijke teruggaaf van de opvangprijs, tenzij partijen anders overeengekomen zijn.

5.9. In het geval dat het huisdier later wordt afgehaald dan gepland, worden het aantal extra dagen in rekening gebracht volgens het reguliere tarief en direct bij afhalen betaald door de opdrachtgever.

 

Artikel 6 – Annuleringsvoorwaarden

6.1. De opdrachtgever kan de overeenkomst uitsluitend annuleren overeenkomstig de voorwaarden in dit artikel.

6.2. Bij annulering van opvang door de opdrachtgever gelden voor deze de volgende annuleringskosten:

– Annulering tot 8 weken vóór het ingaan van de periode van opvang: 25% van het totaalbedrag

– Annulering tot 6 weken vóór het ingaan van de periode van opvang: 50% van het totaalbedrag

– Annulering tot 4 weken vóór het ingaan van de periode van opvang: 75% van het totaalbedrag

– Annulering binnen 4 weken vóór het ingaan van de periode van opvang: 100% van het totaalbedrag

6.3. In het geval van annulering van opvang betaald Het Pluishuis uiterlijk binnen 14 dagen het bedrag exclusief de annuleringskosten volgens artikel 6.2. terug aan de opdrachtgever.

6.4. Annulering van een trimbeurt geschiedt kosteloos indien dit plaatsvindt uiterlijk 48 uren vóór het overeengekomen tijdstip van de trimbeurt.

6.5. De opdrachtgever is de volledig overeengekomen prijs van de trimbeurt á 1 uur verschuldigd in geval van annulering binnen 48 uren vóór het overeengekomen tijdstip van de trimbeurt.

6.6. Indien opdrachtgever, zonder mededeling aan Het Pluishuis niet verschijnt op de afspraak zal Het Pluishuis de volledige overeengekomen prijs van de trimbehandeling en/of de opvang in rekening brengen.

6.7. Het Pluishuis behoudt zich het recht voor om van deze rechten af te zien in noodsituaties, welke ter beoordeling zijn van Het Pluishuis.

 

Artikel 7 – Opschorting en ontbinding

7.1. Het Pluishuis is bevoegd de uitvoering van de overeenkomst op te schorten of, indien de omstandigheden dat rechtvaardigen, de overeenkomst met directe ingang te ontbinden, indien de opdrachtgever de verplichtingen uit de overeenkomst niet, niet tijdig of niet volledig nakomt, dan wel na het sluiten van de overeenkomst Het Pluishuis ter kennis gekomen omstandigheden goede grond geven te vrezen dat de opdrachtgever zijn verplichtingen niet zal nakomen.

7.2. Voorts is Het Pluishuis gerechtigd de overeenkomst op te schorten of te ontbinden indien zich omstandigheden voordoen welke van dien aard zijn dat nakoming van de overeenkomst onmogelijk is of ongewijzigde instandhouding daarvan in redelijkheid niet van hem kan worden gevergd. Van dergelijke omstandigheden is Bijvoorbeeld sprake indien: A. Het huisdier agressief blijkt te zijn en dit, gelet op de veiligheid of overige belangen van Het Pluishuis, de uitvoering van de trimbeurt en/of opvang voor hem bezwaarlijk/onmogelijk maakt; B. Het huisdier anderszins onhandelbaar is; C. Het huisdier een (besmettelijke) ziekte blijkt te hebben, waardoor Het Pluishuis, zijn medewerkers en of andere aanwezige dieren gevaar lopen.

7.3. Alle vóór de opschorting en/of ontbinding van de overeenkomst door Het Pluishuis gemaakte kosten en/of daardoor geleden schade komen voor rekening van de opdrachtgever.

7.4. De opdrachtgever maakt nimmer aanspraak op enige vorm van schadevergoeding in verband met het door Het Pluishuis op grond van dit artikel uitgeoefende opschortings- en ontbindingsrecht.

7.5. Indien Het Pluishuis de overeenkomst op grond van dit artikel ontbindt, zijn alle vorderingen op de opdrachtgever direct opeisbaar.

 

Artikel 8 – Aansprakelijkheid en vrijwaring

8.1. Het Pluishuis is jegens de opdrachtgever slechts aansprakelijk voor schade welke het rechtstreekse gevolg is van een aan Het Pluishuis toe te rekenen tekortkoming in de nakoming van de overeenkomst, indien en voorzover de schade bij normale vakkennis en ervaring en met inachtneming van normale oplettendheid en wijze van beroepsuitoefening had kunnen worden vermeden.

8.2. Het Pluishuis is niet aansprakelijk voor enigerlei schade, in welke vorm dan ook, tengevolge van niet direct met zijn dienstverlening verband houdende oorzaken.  

8.3. Het Pluishuis is in het geval van aansprakelijkheid uitsluitend aansprakelijk voor directe schade. Voor indirecte en/of gevolgschade is Het Pluishuis nimmer aansprakelijk.

8.4. Het Pluishuis is nimmer aansprakelijk voor het overlijden van het huisdier als gevolg van een trimbehandeling en/of verblijf in het pension (de opvang).

8.5. Elke aan Het Pluishuis gegeven opdracht houdt de bevoegdheid in om derden in te schakelen en om eventuele aansprakelijkheidsbeperkingen van hulppersonen mede namens de opdrachtgever te aanvaarden. De toepasselijkheid van artikel 6:76 BW is uitgesloten.

8.6. Onverminderd het bepaalde in artikel 6:89 BW, dient een vordering tot vergoeding van schade uiterlijk twee (2) maanden nadat opdrachtgever de schade heeft ontdekt bij Het Pluishuis schriftelijk te zijn ingediend, bij gebreke waarvan het recht op schadevergoeding komt te vervallen.

8.7. Bij hevig verwaarloosde dieren tekent de Opdrachtgever een aanvullende overeenkomst waarbij de aansprakelijkheid geheel bij de Opdrachtgever wordt neergelegd. Enige voortvloeiende schade zoals in eerder genoemde punten omschreven komen geheel ten lasten van de consument.  

8.8. Indien één of meerdere bepalingen in deze algemene voorwaarden op enig moment geheel of gedeeltelijk nietig blijken te zijn, of vernietigd worden, dan blijft het overige in deze Algemene Voorwaarden bepaalde volledig van toepassing.

 

Artikel 9 – Klachten

9.1. De opdrachtgever is op het moment van afhalen van zijn huisdier gehouden te onderzoeken of Het Pluishuis de overeenkomst deugdelijk is nagekomen en hiervan terstond mededeling te doen aan Het Pluishuis. Indien dit onder de gegeven omstandigheden onmogelijk is, dan wel in het geval dat het gebrek op het moment van afhalen onzichtbaar was, is de opdrachtgever gehouden binnen 24 uur na afhalen van zijn huisdier, van een klacht schriftelijk mededeling te doen aan Het Pluishuis.

9.2. Indien een klacht aangaande trimmen van de opdrachtgever door Het Pluishuis gegrond wordt bevonden, zal Het Pluishuis zorgdragen voor kosteloos herstel van de werkzaamheden. Tenzij uitdrukkelijk anders is overeengekomen, dient de opdrachtgever het huisdier binnen 48 uur na melding van de klacht voor herstel op locatie van Het Pluishuis ter zijner beschikking te stellen op een tussen Het Pluishuis en de opdrachtgever nader te bepalen tijdstip.

9.3. Indien de opdrachtgever van een klacht geen tijdige (schriftelijke) mededeling doet aan Het Pluishuis, komen al zijn eventuele aanspraken ter zake te vervallen.

 

Artikel 10. Retentierecht

10.1. Behoudens het geval waarin betaling achteraf is overeengekomen, is Het Pluishuis gerechtigd het huisdier onder zich te houden totdat de opdrachtgever al zijn betalingsverplichtingen uit de overeenkomst deugdelijk is nagekomen. Indien de redelijke belangen van het huisdier dit vorderen, is Het Pluishuis gedurende het verzuim van opdrachtgever gerechtigd het huisdier onder te brengen bij een pension. Alle door Het Pluishuis redelijk te maken kosten, waaronder de huisvestingskosten en de kosten in verband met het levensonderhoud van het huisdier, komen voor rekening van de opdrachtgever.

 

Artikel 11 – Toepasselijk recht en geschillenbeslechting

11.1 . Op de tussen Het Pluishuis en de opdrachtgever gesloten overeenkomsten (toekomstige daaronder begrepen) is uitsluitend Nederlands recht van toepassing.

11.2. Alle geschillen voortvloeiend uit de overeenkomst tussen Het Pluishuis en de opdrachtgever zullen uitsluitend worden berecht door de Nederlandse rechter, tenzij de wet dwingendrechtelijk anders voorschrijft of partijen uitdrukkelijk schriftelijk anders zijn overeengekomen.